Wszystko,
co warto wiedzieć o fundacjach

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 tysięcy fundacji. Działają w bardzo wielu obszarach: edukacji, kulturze, sporcie, ochronie klimatu, zdrowiu, nauce, prawach człowieka. Efekty ich działań widzimy w codziennym życiu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat wspiera dzieci i młodzież. Od 2008 roku działa anonimowy, bezpłatny telefon zaufania 116111, pod którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę dzieci mogą porozmawiać o swoich problemach ze specjalistami. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało ponad milion dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat wspiera dzieci i młodzież. Od 2008 roku działa anonimowy, bezpłatny telefon zaufania 116111, pod którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę dzieci mogą porozmawiać o swoich problemach ze specjalistami. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało ponad milion dzieci.

Czytaj więcej o fundacji

Fot. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacje działają także na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań legislacyjnych – dzięki wieloletnim działaniom Fundacji Rodzić po Ludzku wprowadzono w Polsce Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej zabezpieczający prawa kobiet w tym zakresie i nakładający konkretne zobowiązania na personel medyczny.

Fundacje działają także na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań legislacyjnych – dzięki wieloletnim działaniom Fundacji Rodzić po Ludzku wprowadzono w Polsce Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej zabezpieczający prawa kobiet w tym zakresie i nakładający konkretne zobowiązania na personel medyczny.

Czytaj więcej o fundacji

Fot. Aditya Romansa

Trudno byłoby wyobrazić sobie, jak wyglądałaby sytuacja osób uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie, gdyby nie praca organizacji, które od lat zajmują się wspieraniem uchodźców, takich, jak Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Ocalenie, czy Fundacja dla Wolności.

Trudno byłoby wyobrazić sobie, jak wyglądałaby sytuacja osób uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie, gdyby nie praca organizacji, które od lat zajmują się wspieraniem uchodźców, takich, jak Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Ocalenie, czy Fundacja dla Wolności.

Czytaj więcej o fundacji

Fot. Tomasz Kaczor

Fundacje tworzone są przez osoby i firmy, które chcą działać na rzecz jakiejś sprawy lub rozwiązać konkretny problem. Cel działania fundacji jest określony w statucie. Na realizację tego celu przeznaczają środki pochodzące od fundatora, mogą także pozyskiwać dotacje i darowizny oraz prowadzić działalność gospodarczą, z której wszystkie zyski przeznaczają na cel statutowy. Regularnie przedstawiają i udostępniają sprawozdania. Są nadzorowane i kontrolowane przez odpowiednie urzędy.

Organizacje społeczne – zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia – znają się na tematach, którymi się zajmują, zarówno od teoretycznej, jak i praktycznej strony. Pracują bezpośrednio z osobami, którym pomagają – dzięki temu sprawnie reagują na zmieniające się warunki i elastycznie dostosowują swoje działania do potrzeb.

Pobierz materiał informacyjny
Pobierz infografikę o fundacjach

Fundacje i stowarzyszenia to podstawowe formy działania organizacji społecznych. Fundacje i stowarzyszenia działają na rzecz określonego celu społecznego, a nie zysku. Wyjątkiem są fundacje rodzinne, które mają cel prywatny i służą do zarządzania majątkiem prywatnym. Można je rozpoznać po tym, że w nazwie znajduje się oznaczenie “fundacja rodzinna”. Jeśli nazwa fundacji nie zawiera zwrotu “fundacja rodzinna”, oznacza to, że dana fundacja ma cel społeczny i działa dla dobra publicznego. Poniższe wyjaśnienia dotyczą fundacji, które mają cele społeczne.

Fundacje tworzone są przez osoby i firmy, które chcą działać na rzecz jakiejś sprawy lub rozwiązać konkretny problem. Cel działania fundacji jest określony w statucie. Na realizację tego celu przeznaczają środki pochodzące od fundatora, mogą także pozyskiwać dotacje i darowizny oraz prowadzić działalność gospodarczą, z której wszystkie zyski przeznaczają na cel statutowy. Regularnie przedstawiają i udostępniają sprawozdania. Są nadzorowane i kontrolowane przez odpowiednie urzędy.

W Polsce fundacje mogą mieć cele społeczne lub prywatne. Możliwość zakładania fundacji o celach prywatnych została wprowadzona w 2023 r. – takie fundacje muszą mieć w nazwie zwrot „fundacja rodzinna”. Jeśli nazwa fundacji nie zawiera zwrotu “fundacja rodzinna”, oznacza to, że dana fundacja ma cel społeczny i działa dla dobra publicznego. Poniższe wyjaśnienia dotyczą fundacji, które mają cele społeczne.

Motywacje fundatorów/fundatorek są różnorodne. Często są to osoby lub firmy, które zaobserwowały konkretny problem i chcą działać na rzecz jego rozwiązania prowadząc fundację.

Bodźcem do działania mogą być doświadczenia życiowe, zainteresowanie danym obszarem lub chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Coraz częściej zdarza się, że fundatorami/fundatorkami są osoby zamożne lub firmy, które w fundacje angażują swój czas i swoje pieniądze.

Fundatorem/fundatorką jest osoba zakładająca fundację. Może to być osoba fizyczna lub prawna, na przykład firma. Rola fundatora/fundatorki zależy od decyzji osoby/osób, które zakładają fundację. To one projektując statut fundacji określają, kto będzie miał kluczowe uprawnia np. do powoływania zarządu lub zmiany statutu.

Rola fundatora/fundatorki może ograniczyć się jedynie do założenia fundacji. Fundator/fundatorka może być jednak centralną osobą w fundacji i móc decydować o tym, kto będzie w zarządzenie, oceniać sprawozdania fundacji lub zmieniać jej statut. Informacje o tym, do kogo należą kluczowe uprawnienia w fundacji, znajdują się w statucie. Statut fundacji można znaleźć na jej stronie internetowej.

Fundacje działają w bardzo wielu obszarach: edukacji, kulturze, sporcie, ochronie klimatu, zdrowiu, nauce, prawach człowieka. Efekty ich działań widoczne są na co dzień, stykamy się z nimi wszędzie.Ponad 30 tysięcy fundacji zarejestrowanych w Polsce zajmuje się bardzo różnymi tematami i problemami. Wśród najpopularniejszych obszarów działań fundacji są kultura i sztuka, edukacja i wychowanie oraz pomoc społeczna. Fundacje – podobnie, jak wszystkie organizacje – działają na rzecz różnych grup np. dzieci, młodzieży, seniorów i seniorek, migrantów i migrantek, osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców i mieszkanek okolicy, w której działają. Także skala działań fundacji jest bardzo różna: od działań lokalnych do międzynarodowych.

Fundacje to bardzo zróżnicowana grupa pod względem posiadanych środków finansowych. Większość fundacji rozpoczyna działania z niewielkim kapitałem i korzysta ze środków pozyskiwanych na bieżąco, takich jak na przykład darowizny.

Część fundacji otrzymuje w momencie startu środki od swoich fundatorów/fundatorek. Ważnym źródłem finansowania działań fundacji są darowizny. Fundacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą pozyskiwać 1% podatku. Fundacje prowadzące działalność gospodarczą, mogą otrzymywać środki od firm, np. w ramach sponsoringu. Inną formą pozyskiwania środków jest udział w konkursach dotacyjnych organizowanych przez władze publiczne i inne podmioty. Informacje o posiadanych środkach i majątku fundacji znajdują się w sprawozdaniu finansowym, które powinno być udostępnione na jej stronie internetowej.

Fundacje mają nad sobą rozbudowany system kontroli. Nadzór nad nimi sprawują m.in. wybrany minister, sąd, starostowie i organy skarbowe. Fundacje opracowują szczegółowe sprawozdania i podają je do publicznej wiadomości, np. na swojej stronie internetowej.

Fundacje opracowują co roku szczegółowe sprawozdania, które zawierają informacje o prowadzonych działaniach oraz informacje finansowe. Sprawozdanie powinno być publicznie dostępne i dobrą praktyką jest to, aby było zamieszczone na stronie internetowej organizacji.

Dodatkowo, fundacja, która otrzymuje od firmy darowiznę o wartości powyżej 15 000 zł, powinna zamieścić taką informację na swojej stronie internetowej i w sprawozdaniu (obowiązek ten dotyczy tylko darowizn od osób prawnych czyli firm - nie dotyczy darowizn od osób fizycznych). Organy nadzoru mogą sprawdzać, czy fundacja działa zgodnie z prawem - mogą prosić o wyjaśnienia lub prowadzić kontrole.

Fundacje mogą pobierać opłaty za swoje usługi w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Fundacje w ramach swojej działalności mogą na przykład pobierać opłaty od osób uczestniczących w konferencji lub szkoleniu. Przychód z działalności odpłatnej i zysk z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie jest na realizację celów statutowych fundacji i nie może służyć jakimkolwiek innym celom. Informacje o prowadzonej działalności odpłatnej lub gospodarczej znajdują się w sprawozdaniu finansowym.

Fundacja może być pracodawcą tak jak każdy inny podmiot prawny, np. firma. To zespół – pracownicy i pracowniczki – odpowiada za sprawną, rzetelną i profesjonalną realizację celów, które fundacja określa w swoim statucie.

Fundację tworzą ludzie – członkowie i członkinie władz, wolontariusze i wolontariuszki oraz pracownicy i pracowniczki. Liczebność zespołu i wysokość wynagrodzeń zależy od skali i charakteru działań. Jeśli fundacja zatrudnia pracowników i pracowniczki, jest zobowiązana wypłacać im wynagrodzenia, a ich wysokość jest zależna od kwalifikacji i powierzanych zadań. Informacje o liczbie osób zatrudnionych i zbiorcze dane o wynagrodzeniach znajdują się w sprawozdaniu danej fundacji.

Fundacje możemy wspierać na różne sposoby – angażując się wolontariacko, przekazując darowizny lub 1% podatku (w przypadku tych organizacji, które mają status OPP), a także upowszechniając ich działania. W ten sposób każdy i każda z nas może mieć wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.

Obszar zadań publicznych państwa jest niezwykle szeroki, stąd na wielu polach brakuje środków. Dzięki środkom prywatnym przekazywanym na cele publiczne, obywatele i obywatelki wspierają wybrane przez siebie obszary, które uważają za ważne, na przykład w formie darowizn, a państwo promuje ten mechanizm w formie zachęt podatkowych. Polega to na tym, że darczyńca może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, jeśli jest osobą fizyczną i nie wyższej niż 10%, jeśli jest osobą prawną.

Fundacja korporacyjna to fundacja, której założycielem firma. Często jest związana z firmą założycielską pod kątem finansowania i zarządzania. Jest to jednak odrębna osoba prawna mająca cele społeczne, samodzielnie planujące swoje działania i odpowiadające za swoje zobowiązania.

Fundacje korporacyjne są różnorodne. Najczęściej fundacje korporacyjne są blisko związane z firmą założycielką. Firma regularnie przekazuje środki na działanie fundacji i ma wpływ na zarządzanie fundacją. Fundacja korporacyjna, tak jak każda inna fundacja, ma cele społeczne i działa dla dobra wspólnego. Nie może realizować celów prywatnych firmy ani jej właścicieli.

W Polsce działa około 200 fundacji korporacyjnych. Więcej informacji na ich temat można znaleźć „Badaniu fundacji korporacyjnych”, które Forum Darczyńców prowadzi regularnie raz na 5 lat (publikacja dostępna jest na stronie internetowej Forum Darczyńców).

Grafika: Fundacja - jak to działa? 1. Problem społeczny, który wymaga rozwiązania. 2. Osoba lub firma, która chce się tym zająć. 3. Założenie fundacji. 4. Działania: Jak? transparentnie / elastycznie / profesjonalnie; Kto? fundator / zespół / wolontariusza; Za co? środki dundatora / darowizny / dotacje